నా తొలి కావ్యం...!!!నీ పరిచయం కోసం పరితపిస్తున
నాలో అలజడిని నింపే  జ్ఞాపకాల కోసం

నా ప్రేమ అక్షరం అయితే
రాస్తాను ఓ ప్రేమ లేఖ

ప్రతి స్వప్నం నీ కలియిక కోసం
ఆకాశం లో తారల మధ్య ఊపిరి పోసుకున్న వేళ 

రాగమై నను పలుకరించే నీ పిలుపు 
అతి కమనీయం నీ సుస్వరం

వేచి ఉన్నా నీ పరిచయం కోసం 
నా చేయి పట్టి నీ ప్రపంచం చుపుతావ్ అని 


నా కష్టంలో  నుఖమై నువ్వు ఉంటావ్ అని
వేచి చూస్తునా నీ ప్రోత్సాహం కోసం


నా ఆనందం నువ్వే అని గర్వించి 
బాధను తరిమి కొట్టే బలం ఇస్తావ్ అని

ప్రాణమంత కరీదు చేసే నీ ప్రేమ కోసం
ఇది నా తొలి కావ్యం ...!!!


Prathi bandham sneham tho aarambhamక్షణం ఒక జ్ఞాపకం ఐతే
అది మరువలేని అనుబూతి 
గడిచిన కాలం విలువ ఆ జ్ఞాపకం అంత కరీదు


వేల  కట్టలేని బంధం నువ్వైతే
స్నేహం అనే పేరుతో సంకెళ్ళు వేశావ్
క్షణం నిన్ను వీడలేను అనే మాయలో
ఆనందంతో ఉప్పెనై ఎగిసిన అల నేను

వికసించే చిరునవ్వుతో పలకరించే స్నేహం
 చేరువలో నీ ఉనికిని పసికట్టే మాయాజాలం నేస్తమా ఇది తొలి పరువం 
నీ జతలో మనది మధురమైన జీవితం 
క్షనానికొ ఆనందం
జీవించు .... అనుభవించు .... ఆనందించు 
 

Reason behind the Moments we Spend

Life is not the same for everyone
It is all you who can mold it as you wish
 Either its happiness or pain, which you prioritize

The moments we spend might be the same for all
but the impression they leave on individuals makes difference
 
 
 
 
If you are not happy with what you did 
never suggest others that its a worst thing to do. 
Bcoz it might be their pleasure for some reason.
 
Let the life be hopeful with colors
making the minutes valuable with memories.
 
Cheers :)
***Decided to be Happy***